Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΑ

Οι Όροι Χρήσης περιλαμβάνουν τις προϋποθέσεις επί των οποίων καθιστούμε διαθέσιμο τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας προς εσάς. Οι Όροι χρήσης είναι πλήρως εναρμονισμένοι με τους όρους και τις αρχές του Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation). Η χρήση των Υπηρεσιών μας υπόκειται επίσης στην Πολιτική Cookie και στην Πολιτική Απορρήτου, η οποία καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μοιραζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους, ειδάλλως με την χρήση των υπηρεσιών λογίζεται ότι τους αποδέχεται και συναινεί πλήρως.

Μεταξύ του ιστοτόπου www.chefstar.gr, στο εξής καλουμένου «Ο Ιστότοπος» και αφετέρου κάθε χρήστη του ιστοτόπου www.chefstar.gr, στο εξής καλουμένου «Ο Χρήστης» συμφωνήθηκαν τα εξής:


Προοίμιο

Ο Ιστότοπος chefstar.gr παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης, ενημέρωσης, μάθησης και επιμόρφωσης που δημιούργησε και λειτουργεί η CHEF D’ OEUVRE ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, με έδρα την οδό Χέυδεν 20, Αθήνα Τ.Κ. 10434 με ΑΦΜ 999753422, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών.

Όπου στο παρόν κείμενο αναφέρεται ο Ιστότοπος chefstar.gr, με τον όρο αυτό νοείται και κάθε άλλος παρόμοιος ιστότοπος που οδηγεί στο ίδιο ακριβώς περιεχόμενο με τον ιστότοπο chefstar.gr.


1. Η σχέση του χρήστη με τον Ιστότοπο

1.1 Ο επισκέπτης μπορεί να κάνει εγγραφή στη λίστα μελών του Ιστοτόπου, έχοντας αποδεχθεί προηγουμένως τους εκάστοτε ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος Ιστοτόπου και μετά την καταβολή του αντίστοιχου με το αντικείμενο αναγραφόμενο ποσό. Μετά την αποδοχή των όρων και την καταβολή του σχετικού ποσού ο χρήστης λαμβάνει στο mail που έχει δηλώσει τους κωδικούς εισόδου στον Ιστότοπο. Η χρήση των προϊόντων, του λογισμικού, των υπηρεσιών και των δικτυακών τόπων (web sites) του Ιστοτόπου (εφεξής καλούμενα σωρευτικά στο παρόν ως οι «Υπηρεσίες») υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του Ιστοτόπου.

1.2 Ο Ιστότοπος είναι πάροχος ενημέρωσης και μάθησης μέσω των επιμορφωτικών προγραμμάτων που προσφέρει η CHEF D’ OEUVRE ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. Ο επισκέπτης μπορεί: α) στην περίπτωση της Μαγειρικής με ετήσια συνδρομή να ενημερωθεί και επιμορφωθεί μέσω της αναρτημένης ύλης και β) στην περίπτωση που επιλέξει Barista, να μελετήσει την ύλη και αφού εξετασθεί εξ αποστάσεως και με ποσοστό επιτυχίας (σωστών απαντήσεων) άνω του 50%, να εκδοθεί στο όνομα του το Coffee Specialist Certificate.

1.3 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης ισχύουν και δεσμεύουν όλους τους απλούς επισκέπτες του Ιστοτόπου, που δεν έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους του Ιστοτόπου, με εξαίρεση εκείνους τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης που προσιδιάζουν αποκλειστικά στα μέλη του Ιστοτόπου.


2. Αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης

2.1 Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες, πρέπει πρωτίστως να συμφωνήσετε με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες αν δεν αποδεχτείτε χωρίς επιφύλαξη τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

2.2 Μπορείτε να αποδεχτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης:

(A) κάνοντας κλικ στην αποδοχή ή συμφωνία προς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης, όπου σας παρέχεται η εν λόγω επιλογή από τον Ιστότοπο στην διασύνδεση/περιβάλλον επικοινωνίας με τον χρήστη για οποιαδήποτε Υπηρεσία, ή

(B) χρησιμοποιώντας πραγματικά τις Υπηρεσίες (de facto αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης). Στην περίπτωση αυτή, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι ο Ιστότοπος θα θεωρήσει εφεξής τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς ως αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

(Γ) Κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος σας σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα στην φόρμα εγγραφής.


2.3 Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες και να αποδεχτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης εάν είστε ανήλικοι ή πρόσωπα περιορισμένης δικαστικής συμπαράστασης.

2.4 Πριν συνεχίσετε, θα πρέπει να τυπώσετε ή να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης για το αρχείο σας.


3. Γλώσσα των Όρων

3.1 Όπου σας παρέχεται από τον Ιστότοπο μετάφραση της έκδοσης των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης στην αγγλική γλώσσα, συμφωνείτε ότι η μετάφραση παρέχεται προς διευκόλυνσή σας και μόνο και ότι η έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης στην ελληνική γλώσσα θα διέπουν τη σχέση σας με τον Ιστότοπο.

3.2 Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της έκδοσης των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης στην ελληνική γλώσσα και της μετάφρασης, θα υπερισχύουν οι όροι της ελληνικής έκδοσης.


4. Παροχή των Υπηρεσιών από τον Ιστότοπο

4.1 Οι υπηρεσίες που παρέχει ο Ιστότοπος αφορούν αποκλειστικά στην ενημέρωση και επιμόρφωση των καθώς και στην έκδοση του coffee specialist certificate

4.2 Ο Ιστότοπος παρέχει τις υπηρεσίες του μέσω τρίτων, συνεργαζόμενων με αυτόν εταιρειών και συνεργατών. Τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ανωτέρω θα παρέχουν τις Υπηρεσίες για λογαριασμό του Ιστοτόπου.

4.3 Ο Ιστότοπος καινοτομεί συνεχώς προκειμένου να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους χρήστες του. Τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι το είδος και η φύση των Υπηρεσιών που παρέχονται από τον Ιστότοπο μπορούν να τροποποιούνται ή και να διακόπτονται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους χρήστες.

4.4 Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαρκούς καινοτομίας, τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι ο Ιστότοπος δύναται να διακόψει (μόνιμα ή προσωρινά) την παροχή των Υπηρεσιών (ή οποιωνδήποτε στοιχείων των Υπηρεσιών) προς οποιοδήποτε χρήστη κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά του χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς αυτόν. Ο χρήστης δικαιούται να σταματήσει τη χρήση των Υπηρεσιών οποιαδήποτε στιγμή και δεν υποχρεούται να ενημερώσει συγκεκριμένα τον Ιστότοπο όταν σταματήσει τη χρήση των Υπηρεσιών.

4.5 Τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι αν ο Ιστότοπος ακυρώσει την πρόσβαση στο λογαριασμό ενός χρήστη, ενδέχεται να μην επιτρέπεται σε αυτόν η πρόσβαση στις Υπηρεσίες, τις πληροφορίες του λογαριασμού του ή σε οποιαδήποτε αρχεία ή άλλα περιεχόμενα τα οποία περιέχονται στο λογαριασμό του.


5. Χρήση των Υπηρεσιών από τους χρήστες

5.1 Προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε ορισμένες Υπηρεσίες, μπορεί να ζητηθούν από το Χρήστη προσωπικές πληροφορίες (όπως στοιχεία ταυτότητας ή επικοινωνίας) στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής στην Υπηρεσία, ή στο πλαίσιο της συνεχούς χρήσης των Υπηρεσιών από τον χρήστη. Τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι οποιαδήποτε πληροφορία εγγραφής παρέχεται στον Ιστότοπο θα είναι πάντοτε ακριβής, ορθή και ενημερωμένη.

5.2 Η χρήση των Υπηρεσιών του Ιστότοπου επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς επιτρεπόμενους από το νόμο.

5.3 Τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι ο Χρήστης δεν μπορεί να εισέρχεται, αλλά ούτε και να αποπειράται να εισέρχεται σε οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες με οποιοδήποτε άλλο μέσο εκτός από τη διασύνδεση/περιβάλλον επικοινωνίας που παρέχει ο Ιστότοπος.

5.4 Ο Χρήστης αποδέχεται ότι δεν θα εμπλακεί σε οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία παρεμβαίνει στις Υπηρεσίες ή διαταράσσει τις Υπηρεσίες ή τους διακομιστες και τα δίκτυα τα οποία συνδέονται με τις Υπηρεσίες.

5.5 Ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι δεν θα αναπαραγάγει, ανατυπώσει, αντιγράψει, πουλήσει, εμπορευθεί ή μεταπωλήσει τις Υπηρεσίες για οποιοδήποτε σκοπό.

5.6 Ο Χρήστης αποδέχεται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος (και ότι ο Ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον Χρήστη ή οποιονδήποτε τρίτο) για οποιαδήποτε αθέτηση των υποχρεώσεών του βάσει των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης και για τις συνέπειες οποιασδήποτε τέτοιας αθέτησης, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας την οποία μπορεί να υποστεί ο Ιστότοπος ή τρίτος.


6. Οι κωδικοί πρόσβασης και η ασφάλεια λογαριασμού

6.1 Ο Χρήστης αποδέχεται και κατανοεί ότι είναι υπεύθυνος για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των κωδικών πρόσβασης που σχετίζονται με οποιονδήποτε λογαριασμό, τον οποίο χρησιμοποιεί για την πρόσβασή του στις Υπηρεσίες.

6.2 Αντιστοίχως, ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι στον Ιστότοπο και απέναντι σε κάθε τρίτο για κάθε δραστηριότητα η οποία λαμβάνει χώρα μέσα από το λογαριασμό του.

6.3 Σε περίπτωση που ο Χρήστης αντιληφθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του δικού του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού του, συμφωνεί ότι θα ειδοποιήσει αμέσως τον Ιστότοπο στη διεύθυνση info@chefstar.gr


7. Προστασία απορρήτου και προσωπικών δεδομένων

7.1 Σχετικά με τις πρακτικές προστασίας δεδομένων εκ μέρους του Ιστοτόπου, όταν χειρίζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες και για την προστασία του απορρήτου σας, όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, τηρείται από τον Ιστότοπο ό,τι ο νόμος προβλέπει και ό,τι ειδικότερα αναφέρεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

7.2 Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του chefstar.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της ασφαλούς και ομαλής επικοινωνίας και διασύνδεσης μεταξύ των χρηστών. Διαφυλάσσεται το απόρρητο του περιεχομένου τους και δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η διαβίβαση ή η κοινοποίηση επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του chefstar.gr υπόκειται στο Ν. 2472/1997 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και στον Ν. 2774/1999 «για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα», όπως ισχύουν. Ο χρήστης/επισκέπτης έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τους προαναφερόμενους νόμους όπως τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής. Δεν φέρουμε ευθύνη για τους όρους συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που ισχύουν σε άλλους δικτυακούς τόπους, στους οποίους ο δικός μας δικτυακός τόπος παραπέμπει υπό μορφή συνδέσμων.

7.3 Με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης συμφωνείτε στη χρήση των δεδομένων σας σύμφωνα με τις πολιτικές προστασίας απορρήτου του Ιστοτόπου.

7.4 Ο χρήστης αποδέχεται πως το chefstar.gr και ο εταιρικός φορέας στον οποίο υπάγεται, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του για να προβάλλει αντίστοιχου περιεχομένου εκπαιδευτικές υπηρεσίες, δρώμενα και μόνο!


8. Περιεχόμενο των Υπηρεσιών

8.1 Ολες οι πληροφορίες (όπως αρχεία δεδομένων, γραπτό κείμενο, λογισμικό υπολογιστή, αρχεία μουσικής, ακουστικά αρχεία ή άλλοι ήχοι, φωτογραφίες, βίντεο ή άλλες εικόνες), στις οποίες μπορεί να έχετε πρόσβαση ως μέρος των Υπηρεσιών ή μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών, αποτελούν ευθύνη του προσώπου από το οποίο προέρχεται το ανωτέρω περιεχόμενο και όχι του Ιστότοπου. Όλες οι ως άνω πληροφορίες καλούνται κατωτέρω ως το “Περιεχόμενο”.

8.2 Το Περιεχόμενο που παρουσιάζεται σε εσάς ως μέρος των Υπηρεσιών, περιλαμβανομένων ενδεικτικώς διαφημίσεων στις Υπηρεσίες και Περιεχόμενο χορηγών εντός των Υπηρεσιών ενδέχεται να προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στους χορηγούς ή τους διαφημιστές, οι οποίοι παρέχουν το ανωτέρω Περιεχόμενο στον Ιστότοπο ή που ανήκουν σε άλλα πρόσωπα ή εταιρείες για λογαριασμό τους. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, εκμίσθωση, δανεισμός, πώληση, διανομή ή δημιουργία παράγωγων έργων βασιζόμενων στο ανωτέρω Περιεχόμενο (εν όλω ή εν μέρει) παρά μόνο αν σας έχει επιτραπεί ειδικά από τον δικαιούχο με ξεχωριστή συμφωνία.

8.3 Ο Ιστότοπος δικαιούται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση από τον Χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή του εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη κατά την πλοήγησή του στον Ιστότοπο.


9. Δικαιώματα Ιδιοκτησίας

9.1 Ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι ο Ιστότοπος έχει κάθε δικαίωμα, κυριότητα και έννομο συμφέρον επί των Υπηρεσιών, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τα οποία υφίστανται εντός των Υπηρεσιών, είτε τα δικαιώματα αυτά τυγχάνουν κατοχυρωμένα είτε όχι, και σε όποια έννομη τάξη κι αν προστατεύονται τα ανωτέρω δικαιώματα. Ο Χρήστης αποδέχεται περαιτέρω ότι οι Υπηρεσίες μπορεί να περιέχουν πληροφορίες οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί εμπιστευτικές ή προσωπικές (όπως π.χ. τηλέφωνα) από τον Ιστότοπο και ότι δεν θα αποκαλύψετε τέτοιες ως άνω πληροφορίες χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Ιστοτόπου.

9.2 Εκτός αν έχετε συμφωνήσει διαφορετικά γραπτώς με τον Ιστότοπο, κανένας εκ των Όρων δεν σας δίνει το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από τις εμπορικές επωνυμίες, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα λογότυπα, τα ονόματα χώρου (domain names) και άλλα διακριτικά στοιχεία της εταιρικής ταυτότητας του Ιστοτόπου.

9.3 Ο Ιστότοπος αποδέχεται και συμφωνεί ότι δεν αποκτά κανένα δικαίωμα, κυριότητα ή έννομο συμφέρον από εσάς, ή τους αδειοπαρόχους σας, βάσει των παρόντων Όρων επί οποιουδήποτε Περιεχομένου που εσείς υποβάλετε, αποστέλλετε, μεταδίδετε ή προβάλετε στις Υπηρεσίες, ή μέσω των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, το οποίο υφίσταται επί του ανωτέρω Περιεχομένου, είτε τα εν λόγω δικαιώματα τυγχάνουν κατοχυρωμένα είτε όχι, και σε όποια έννομη τάξη κι αν προστατεύονται τα ανωτέρω δικαιώματα. Εκτός αν έχετε συμφωνήσει διαφορετικά γραπτώς με τον Ιστότοπο, συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για την προστασία και την εφαρμογή των ανωτέρω δικαιωμάτων και ότι ο Ιστότοπος δεν έχει καμία υποχρέωση να το πράξει για λογαριασμό σας.

9.4 Ο Χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα αφαιρέσει, αποκρύψει ή μεταβάλλει οποιεσδήποτε ανακοινώσεις δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων ανακοινώσεων πνευματικών δικαιωμάτων και ανακοινώσεων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (π.χ. εμπορικών σημάτων), οι οποίες μπορεί να είναι επικολλημένες ή να περιέχονται στις Υπηρεσίες.

9.5 Εκτός αν του έχει δοθεί ρητή γραπτή εξουσιοδότηση ως προς αυτό από τον Ιστότοπο, ο Χρήστης συμφωνεί ότι κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, δεν θα χρησιμοποιείτε κανένα εμπορικό σήμα, σήμα υπηρεσιών, καμία εμπορική επωνυμία, κανένα λογότυπο οποιασδήποτε εταιρείας ή οργανισμού κατά τρόπο, ο οποίος πιθανολογείται ότι θα προκαλέσει σύγχυση ως προς τον δικαιούχο ή τον εξουσιοδοτημένο χρήστη των ανωτέρω σημάτων, επωνυμιών ή λογοτύπων, ή αποσκοπεί να στο να προκαλέσει σύγχυση ως προς τον δικαιούχο ή τον εξουσιοδοτημένο χρήστη των ανωτέρω σημάτων, επωνυμιών ή λογοτύπων.


10. Άδεια Χρήσης από τον Ιστότοπο

10.1 Ο Ιστότοπος παραχωρεί στον Χρήστη μία προσωπική, παγκοσμίου εμβέλειας για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η συνδρομή του. Η παρούσα άδεια χρήσης παρέχεται για τον αποκλειστικό σκοπό της διευκόλυνσης του Χρήστη στη χρήση και απόλαυση του προνομίου των Υπηρεσιών όπως παρέχονται από τον Ιστότοπο, κατά τον επιτρεπόμενο από τους Όρους τρόπο.

10.2 Ο Χρήστης απαγορεύεται να αντιγράψει, τροποποιήσει, δημιουργήσει παράγωγο έργο του πηγαίου κώδικα, να προβεί σε αποσυμπίληση (reverse engineer), ανακατασκευή (decompile) αυτού ή κατά άλλο τρόπο να αποπειραθεί να αποσπάσει τον πηγαίο κώδικα του Λογισμικού ή οποιουδήποτε μέρους αυτού, εκτός αν αυτό ρητά επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο, ή εκτός αν αυτό έχει επιτραπεί γραπτώς από τον Ιστότοπο.

10.3 Εκτός αν έχει γραπτώς επιτραπεί από τον Ιστότοπο, ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να εκχωρήσει τα δικαιώματά του χρήσης του Λογισμικού, ή να μεταβιβάσει κατά άλλο τρόπο οποιοδήποτε μέρος των δικαιωμάτων του χρήσης του Λογισμικού.


11. Τερματισμός της σχέσης του Χρήστη με τον Ιστότοπο

11.1 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης θα εξακολουθήσουν να ισχύουν μέχρι την λήξη της συνδρομής του χρήστη όπως περιγράφονται στην ιστοσελίδα ή με καταγγελία τους, είτε από τον Χρήστη είτε από τον Ιστότοπο όπως καθορίζεται κατωτέρω.

11.2 Εάν ο Χρήστης επιθυμεί να καταγγείλει την σύμβασή του με τον Ιστότοπο, μπορεί να το πράξει (α) ειδοποιώντας σχετικά τον Ιστότοπο οποιαδήποτε χρονική στιγμή είτε (β) απενεργοποιώντας τους λογαριασμούς του για όλες τις Υπηρεσίες, τις οποίες χρησιμοποιεί, όπου δίνεται η επιλογή αυτή από τον Ιστότοπο. Η ειδοποίηση του Χρήστη πρέπει να αποσταλεί, γραπτώς, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιστοτόπου info@chefstar.gr.

11.3 Ο Ιστότοπος μπορεί ανά πάσα στιγμή, να καταγγείλει την σύμβασή του με τον Χρήστη, εάν:

(Α) ο Χρήστης παραβιάσει οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή ενεργήσει κατά τρόπο ο οποίος καταδεικνύει σαφώς ότι δεν σκοπεύει ή δεν δύναται να συμμορφωθεί με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, ή

(Β) επιβάλλεται εκ του νόμου στον Ιστότοπο να το πράξει, λ.χ. σε περίπτωση που η παροχή των Υπηρεσιών προς τον Χρήστη είναι ή καθίσταται παράνομη εξαιτίας της δραστηριότητας του Χρήστη, ή

(Γ) ο συνεργάτης, μέσω του οποίου ο Ιστότοπος προσέφερε τις Υπηρεσίες προς τον Χρήστη, έχει διακόψει τη σχέση του με τον Ιστότοπο, ή έπαυσε να προσφέρει τις Υπηρεσίες του στον Χρήστη, ή

(Δ) ο Ιστότοπος έχει αποφασίσει να μην παρέχει πλέον τις Υπηρεσίες του προς Χρήστες στη χώρα, στην οποία ο Χρήστης κατοικεί ή από την οποία χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες, ή

(Ε) η παροχή των Υπηρεσιών προς τον Χρήστη από το Ιστότοπο δεν είναι, κατά την άποψη του Ιστοτόπου, πλέον εμπορικά εφικτή.


12. Αποκλεισμός Εγγυήσεων

12.1 Οι Υπηρεσίες παρέχονται "ως έχουν" και ο Ιστότοπος δεν παρέχει στον Χρήστη καμιά εγγύηση ως προς αυτές.

12.2 Συγκεκριμένα, ο Ιστότοπος δεν εγγυάται ότι:

(Α) η χρήση των Υπηρεσιών από τον Χρήστη θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του,

(Β) η χρήση των Υπηρεσιών από τον Χρήστη θα είναι αδιατάρακτη, έγκαιρη, ασφαλής ή απαλλαγμένη από σφάλματα,

(Γ) οποιαδήποτε πληροφορία αποκτάται από τον Χρήστη ως αποτέλεσμα της χρήσης των Υπηρεσιών από αυτόν θα είναι ακριβής ή αξιόπιστη, και

(Δ) ελαττώματα στη λειτουργία ή τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε Λογισμικού παρέχεται στον Χρήστη ως μέρος των Υπηρεσιών θα διορθώνονται.

12.3 Καμία προϋπόθεση, εγγύηση ή άλλος όρος (περιλαμβανομένων τυχόν σιωπηρών όρων σχετικά με την ικανοποιητική ποιότητα, την καταλληλότητα προς σκοπό ή την συμμόρφωση προς την περιγραφή) δεν ισχύει για τις Υπηρεσίες πέραν της έκτασης κατά την οποία καθορίζεται ρητά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.


13. Πολιτική επιστροφών

Ο χρήστης αποδέχεται ότι ενημερώθηκε επαρκώς από την ιστοσελίδα σχετικά με τις παροχές του Ιστοτόπου τόσο στην περίπτωση της ετησίας συνδρομής όσο και στην περίπτωση της διαδικασίας μελέτης – τεστ – έκδοσης certificate και συμφωνεί ότι μετά την εγγραφή του και καταβολή από αυτόν του αντιτίμου δεν γίνεται σε καμία περίπτωση επιστροφή αυτού, εκτός εάν υπάρχει τεχνική αδυναμία παροχής της υπηρεσίας από τον Ιστότοπο.


14. Πολιτική γνωστοποίησης και αφαίρεσης παράνομα αναρτημένου περιεχομένου

Εάν ένας δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων εντοπίσει, στο αποθετήριο του Φορέα παράνομα δημοσιευμένο υλικό, το οποίο α) δεν καλύπτεται από κάποιον περιορισμό ή άλλη εξαίρεση σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και για τη χρήση του οποίου β) δεν έχει δοθεί η σχετική άδεια, ο ως άνω δικαιούχος παρακαλείται να επικοινωνήσει γραπτώς με τον Φορέα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@chefstar.gr , αναφέροντας τα ακόλουθα:

 1. Τα στοιχεία επικοινωνίας του
 2. Τα πλήρη βιβλιογραφικά δεδομένα ή, εάν αυτά δεν υπάρχουν, τα δεδομένα αναφοράς του υλικού
 3. Το URL στο οποίο έχει εντοπιστεί το υλικό (π.χ. το URL της εγγραφής)
 4. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι είναι ο δικαιούχος και / ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 δηλώνει ότι είναι ο δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του.


Με την παραλαβή της καταγγελίας εκκινείται η διαδικασία προειδοποίησης και απόσυρσης παράνομα δημοσιευμένου περιεχομένου, ως εξής:

 1. Ο Φορέας επιβεβαιώνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι έλαβε την καταγγελία, και κάνει μια πρώτη εκτίμηση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας της.
 2. Με την παραλαβή έγκυρης καταγγελίας, το υλικό αποσύρεται προσωρινά από το αποθετήριο του Φορέα μέχρι να βρεθεί συναινετική λύση.
 3. Ο καταγγέλλων και ο Φορέας ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό/ νομικό πρόσωπο κατέθεσε το υλικό απαιτείται να λύσουν κοινή συναινέσει και σε σύντομο χρονικό διάστημα το ζήτημα της καταγγελίας υιοθετώντας μια από τις κάτωθι λύσεις:
  1. Το υλικό επανα-δημοσιεύεται στην ίδια μορφή που είχε πριν.
  2. Το υλικό επανα-δημοσιεύεται έχοντας υποστεί αλλαγές.
  3. Το υλικό αποσύρεται μόνιμα από τον κατάλογο του δικτυακού τόπου
 4. Για όσο καιρό ο Φορέας και ο καταγγέλλων δεν μπορέσουν να πετύχουν κοινώς αποδεκτή λύση του ζητήματος, το υλικό παραμένει μη - διαθέσιμο μέσω του καταλόγου μέχρι την επίτευξη συμφωνίας επί του θέματος.

15. Περιορισμός Ευθύνης

15.1 Τίποτα από όσα αναφέρονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης δεν θα αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη του Ιστότοπου για απώλειες, οι οποίες δεν μπορούν νόμιμα να αποκλειστούν ή να περιοριστούν βάσει του ισχύοντος δικαίου.

15.2 Με την επιφύλαξη της γενικής διάταξης της παραγράφου 15.1, ο Ιστότοπος, οι θυγατρικές του, οι συνεργαζόμενες με αυτόν εταιρείες και οι αδειοπάροχοί του δεν ευθύνονται απέναντι στον Χρήστη για:

(Α) οποιαδήποτε έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια την οποία μπορεί να υποστεί. Το ανωτέρω περιλαμβάνει οποιαδήποτε απώλεια κέρδους (είτε άμεση είτε έμμεση), οποιαδήποτε απώλεια πελατείας ή επιχειρηματικής φήμης, ή απώλεια δεδομένων μπορεί να έχει υποστεί,

(Β) οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία την οποία μπορεί να έχει υποστεί ως αποτέλεσμα:

i) εμπιστοσύνης επιδειχθείσας από τον Χρήστη ως προς την πληρότητα, ακρίβεια ή ύπαρξη οποιασδήποτε διαφήμισης, ή ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε σχέσης ή συναλλαγής ανάμεσα στον Χρήστη και οποιονδήποτε διαφημιστή ή χορηγό, του οποίου οι διαφημίσεις εμφανίζονται στις Υπηρεσίες∙

ii) οποιωνδήποτε αλλαγών των Υπηρεσιών, στις οποίες ενδέχεται να προβεί ο Ιστότοπος ή οποιασδήποτε μόνιμης ή προσωρινής παύσης της παροχής των Υπηρεσιών, ή στοιχείων εντός των Υπηρεσιών.

iii) της διαγραφής, φθοράς, ή αποτυχίας αποθήκευσης, οποιουδήποτε Περιεχομένου και άλλων δεδομένων επικοινωνιών που διατηρούνται ή μεταδίδονται από ή μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών από τον Χρήστη∙

iv) της αδυναμίας του Χρήστη να παράσχει προς τον Ιστότοπο ακριβείς πληροφορίες λογαριασμού

v) της αδυναμίας του Χρήστη να διατηρήσει τον κωδικό πρόσβασης ή τα στοιχεία του λογαριασμού του ασφαλή και εμπιστευτικά

15.3 Οι περιορισμοί της ευθύνης του Ιστότοπου προς τον Χρήστη στην παράγραφο 15.2 θα ισχύουν ανεξάρτητα από το αν ο Ιστότοπος είχε ενημερωθεί, ή όφειλε να γνωρίζει την πιθανότητα ότι μπορεί να προκύψουν τέτοιες ως άνω απώλειες.


16. Πολιτικές περί πνευματικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας

16.1 Είναι πολιτική του Ιστότοπου να απαντά σε ανακοινώσεις περί εικαζόμενων παραβιάσεων πνευματικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας και να διακόπτει τους λογαριασμούς παραβατών.

16.2 Σε περίπτωση που θεωρείται ότι ένα δικαίωμά σας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας θίγεται, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τον Ιστότοπο με αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση info@chefstar.gr


17. Διαφημίσεις

17.1 Ορισμένες από τις Υπηρεσίες ενδέχεται να υποστηρίζονται από διαφημιστικούς πόρους και ενδέχεται να παρουσιάζουν διαφημίσεις και προωθητικές προβολές. Οι ανωτέρω διαφημίσεις μπορεί να στοχεύουν προς το περιεχόμενο των πληροφοριών που αποθηκεύονται στις Υπηρεσίες, σε έρευνες που διεξάγονται μέσω των Υπηρεσιών ή άλλες πληροφορίες.

17.2 Ο τρόπος, η μέθοδος και η έκταση της διαφήμισης από τον Ιστότοπο στις Υπηρεσίες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση προς τους Χρήστες.

17.3 Ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι ο Ιστότοπος μπορεί να τοποθετεί τις ανωτέρω διαφημίσεις στις Υπηρεσίες.


18. Άλλο περιεχόμενο

18.1 Οι Υπηρεσίες μπορεί να περιέχουν συνδέσεις (hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους (web sites) ή περιεχόμενο ή πηγές. Ο Ιστότοπος δεν έχει κανένα έλεγχο επί οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή πηγής τα οποία παρέχονται από εταιρείες ή πρόσωπα πέραν του Ιστότοπου.

18.2 Ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι ο Ιστότοπος δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε ως άνω εξωτερικού δικτυακού τόπου ή πηγής, και ότι δεν επιβεβαιώνει το αληθές του λόγου οποιασδήποτε διαφήμισης, οποιουδήποτε προϊόντος ή άλλου υλικού που περιέχεται ή διατίθεται από τους ανωτέρω δικτυακούς τόπους ή πηγές.

18.3 Ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι ο Ιστότοπος δεν υπέχει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, την οποία μπορεί να έχει υποστεί ως αποτέλεσμα της διαθεσιμότητας των ανωτέρω εξωτερικών δικτυακών τόπων ή πηγών, ή ως αποτέλεσμα εμπιστοσύνης που επέδειξε στην πληρότητα, ακρίβεια ή ύπαρξη διαφήμισης, προϊόντος ή άλλου υλικού που περιέχεται ή διατίθεται στους ανωτέρω δικτυακούς τόπους ή πηγές.


19. Τροποποιήσεις των Όρων

19.1 Ο Ιστότοπος μπορεί κατά καιρούς να τροποποιεί τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του. Όταν συντελεστούν οι ανωτέρω τροποποιήσεις, ο Ιστότοπος θα διαθέσει νέα τροποποιημένη έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.chefstar.gr και οι νέοι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης θα κοινοποιούνται στον Χρήστη από, ή μέσω, των σχετιζόμενων Υπηρεσιών ή με βάση τα περιγραφόμενα στην παράγραφο 20.3.

19.2 Τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι εάν ο Χρήστης χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες, μετά την ημερομηνία κατά την οποία τροποποιήθηκαν οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσεις, ο Ιστότοπος θα θεωρήσει την ανωτέρω χρήση από τον Χρήστη ως αποδοχή των ενημερωμένων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.


20. Λοιποί όροι

20.1 Σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά τη χρήση από τον Χρήστη των Υπηρεσιών, ενδέχεται (ως αποτέλεσμα της χρήσης των Υπηρεσιών από αυτόν, ή μέσω αυτής) να χρησιμοποιήσει μία Υπηρεσία ή να προβεί στην τηλεφόρτωση (downloading) ενός τμήματος λογισμικού, ή να αγοράσει αγαθά, τα οποία παρέχονται από άλλο πρόσωπο ή εταιρεία. Η χρήση από τον Χρήστη των ανωτέρω άλλων υπηρεσιών, λογισμικού ή αγαθών μπορεί να υπόκειται σε ειδικούς όρους ανάμεσα στον Χρήστη και τον Ιστότοπο ή το πρόσωπο στο οποίο αφορούν. Στην περίπτωση αυτή, οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσεις δεν επηρεάζουν την έννομη σχέση του Χρήστη με τις ως άνω άλλες εταιρείες ή άτομα.

20.2 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης αποτελούν την ενιαία σύμβαση ανάμεσα στον Χρήστη και τον Ιστότοπο και διέπουν τη χρήση των Υπηρεσιών από τον Χρήστη, με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών, τις οποίες μπορεί να παρέχει στον Χρήστη ο Ιστότοπος βάσει ξεχωριστής γραπτής συμφωνίας, και αντικαθιστούν πλήρως οποιεσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες ανάμεσα στον Χρήστη και τον Ιστότοπο σχετικά με τις προσφερόμενες Υπηρεσίες.

20.3 Ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι ο Ιστότοπος μπορεί να παρέχει ειδοποιήσεις, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τροποποιήσεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμβατικού ταχυδρομείου ή ανακοινώσεων στις Υπηρεσίες.

20.4 Ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι εάν ο Ιστότοπος δεν ασκήσει οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμά ή ένδικο μέσο, το οποίο περιλαμβάνεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή το οποίο απολαμβάνει ο Ιστότοπος βάσει οποιουδήποτε εφαρμοστέου δικαίου, αυτό δεν θα θεωρείται ως παραίτησή του από τα δικαιώματά του και ότι τα ανωτέρω δικαιώματα ή ένδικα μέσα θα παραμένουν στη διάθεση του.

20.5 Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο, αρμόδιο να αποφανθεί επ’ αυτού του θέματος, κρίνει ότι οποιοσδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσεις είναι άκυρος, στην περίπτωση αυτή δεν θα επηρεάζονται οι λοιποί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης, οι οποίοι θα εξακολουθήσουν να είναι δεσμευτικοί και για τα δύο μέρη.

20.6 Ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι κάθε συνεργάτης του Ιστοτόπου θα συνιστά τρίτο δικαιούχο ως προς τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και ότι οι εν λόγω συνεργάτες θα δικαιούνται να εφαρμόζουν άμεσα και να προσφεύγουν σε οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, ο οποίος απονέμει προνόμιο ή δικαίωμα υπέρ αυτών. Πέραν των ανωτέρω, κανένα άλλο πρόσωπο ή εταιρεία δεν θα συνιστά τρίτο δικαιούχο ως προς τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

20.7 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και η έννομη σχέση που συνδέει τον Χρήστη με τον Ιστότοπο βάσει αυτών, θα διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία. Ο Χρήστης και ο Ιστότοπος συμφωνούν την υποβολή τους στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας στην Ελλάδα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, η οποία τυχόν προκύπτει σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι ο Ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιβολή ασφαλιστικών μέτρων ή αντίστοιχου τύπου επείγουσα νομική αρωγή, όπως και αν αυτή ονομάζεται, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία.

20.8 Συναινώ πως τα στοιχεία που έχω δώσει ως χρήστης μέσω διαφημιστικών διαδικασιών στην chefstar (Ιστότοπο) και σε άλλα ΜΜΕ που προωθούν διαφημίσεις για τις υπηρεσίες της chefstar μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την chefstar για διαφημιστικές καμπάνιες των υπηρεσιών και προιόντων που παρέχει. Συναινώ πως η chefstar μπορεί να επικοινωνεί με εμένα στα στοιχεία που έχω καταθέσει στις παραπάνω διαφημιστικές καμπάνεις

20.9 Συναινώ πως τα στοιχεία που έχω δώσει ως χρήστης μέσω διαφημιστικών διαδικασιών στην chefstar (Ιστότοπο) μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους φορείς που συνεργάζεται το chefstar